A weboldal a megfelelő működés érdekében HTTP sütiket használ.
Értettem
Bővebb információk

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

1. Rövid bevezetés
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek ( továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza azokat a fogalmakat, illetve leírásokat, szabályokat, amelyek a reprostudio.hu weboldal működését, azon belül is leginkább a vásárlást teszik lehetővé, egyértelművé. A vásárló, vásárlásával elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit is. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és minden Önre vonatkozó pontját kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, jelen ÁSZF-ben is jelölt, a weboldalon elérhető szolgáltatások távollévők között kötött, fizikai jelenlét nélkül érvényes szerződéssel kerül megkötésre. A távollévők az alábbi ÁSZF-ben is megadott elérhetőségeken, illetve a weboldalon keresztül kommunikálhatnak egymással. A reprostudio.hu weboldal reprodukció nyomtatására létrehozott, menükkel és almenükkel rendelkező weboldal. A jelen ÁSZF-ben nem részletezett feltételekről, a működés egyéb részleteiről a weboldalon, illetve egyéb elérhetőségeken, jogszabály helyeken ( melyeket jelent dokumentumban ismertetünk ) található további tájékoztatás. Az ÁSZF letölthető a következő linkről, Illetve megtekinthető a reprostudio.hu weboldalon.
 

2. Általános, jelen ÁSZF-ben használt fogalmak, rövidítések
 
ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek.
Felhasználó/látogató: azon személyek, akik a reprostudio.hu  weboldalt felkeresik.
Igénybe vevő: Akik a reprostudio.hu  weboldalon reprodukciót kívánnak vásárolni, illetve elindítják a vásárlási folyamatot, azaz használják a weboldal vásárlási funkcióját.
Szolgáltató: a weboldalt működtető cég.
Felek: felhasználó/látogató/igénybe vevő/szolgáltató együttesen
Weboldal: a reprostudio.hu 
Szerződés: szerződésként hivatkozik jelen ÁSZF a sikeres vásárlásra. Pontosítása az 5. pontban.
Fogyasztó/vállalkozás: 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerint
 

3. Szolgáltató adatai, panaszkezelő és ügyfélszolgálat
 
A Szolgáltató jelen esetben panaszkezelő is egyben, illetve az ügyfélszolgálatot is a Szolgáltató biztosítja, annak jelen pontban megadott elérhetőségein. A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
 
A szolgáltató/panaszkezelő/ügyfélszolgálat neve:Reprostúdió Kft.
A szolgáltató/panaszkezelő/ügyfélszolgálat székhelye: 3526 Miskolc, Katowice u. 10.
A szolgáltató/panaszkezelő/ügyfélszolgálat elérhetősége ( cím ): 3526 Miskolc, Katowice u. 10.
A szolgáltató/panaszkezelő/ügyfélszolgálat ( e-mail cím ): info@reprostudio.hu
Telefonszáma: 20/332-66-55
A szolgáltató/panaszkezelő/ügyfélszolgálat adószáma: 11444947-1-05
A szolgáltató/panaszkezelő/ügyfélszolgálat cgj. száma: 05-09-005491
A szolgáltató/panaszkezelő/ügyfélszolgálat nyilvántartásba vevő cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
A szerződés nyelve: magyar
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Tárhely szolgáltató neve: ATW Internet Kft.
Tárhely szolgáltató székhelye: H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.
Tárhely szolgáltató e-mail címe: support [kukac] atw.co.hu
 
A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel. A Szolgáltató köteles a jegyzőkönyv egy példányát – a telephelyen felvett szóbeli panasz esetén azonnal a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett   panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
 
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.13. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
 
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (A felhasználó lakóhelye, vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes területi Kormányhivatal fogyasztóvédelmi szervezeti egységéhez lehet benyújtani. Elérhetőségeket itt talál: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/ .)
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Miskolci Járásbíróság, 3542 Miskolc, Dózsa György út 4.
Bírósági eljárás kezdeményezése.
 

Panaszkezelés
 
Az Igénybe vevő a szolgáltatással kapcsolatos kifogásait a fenti elérhetőségek valamelyikén teheti meg, terjesztheti elő.
Amennyiben szóban, a helyszínen terjeszti elő, a Szolgáltató lehetőségéhez mérten igyekszik azt azonnal orvosolni. Amennyiben erre nincs lehetőség, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a panaszra adott válasszal együtt köteles elkészíteni, illetve a kész jegyzőkönyv egy példányát az Igénybe vevőnek átadni. Amennyiben ez nem lehetséges, más módot kell találni a rendezésre, az itt részletezett panaszkezelési módokat felhasználva.
 
Amennyiben a panasz telefonon vagy egyéb nem személyes jelenlétet biztosító felületen, de mégis szóban érkezik, a jegyzőkönyv másolatát a szolgáltató köteles megküldeni az érdemi válasszal együtt az Igénybe vevőnek.
 
Minden egyéb esetben a szolgáltató köteles az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint eljárni. Bármilyen hírközlési eszköz segítségével beérkezett panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítóval ellátni, mely segítni a panasz későbbi visszakeresését.
 
Az írásban érkezett panaszt a Szolgáltató köteles 30 napon belül elbírálni és érdemben megválaszolni. Ilyenkor a választ postán kell megküldenie.
 
Amennyiben a panasz elutasításra kerül, a Szolgáltató az elutasítás okáról, indokairól köteles tájékoztatni a felhasználót, illetve tájékoztatja az egyéb jogérvényesítési lehetőségekről is.
 
Amennyiben a panaszkezelés nem jut eredményre a Szolgáltatóval, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek adottak az Igénybe vevő számára:
 
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület székhelye, neve:
BAZ Megyei Békéltető Testület , 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Fogyasztóvédelmi hatóság felkeresése és panasztétele hatóságnál (Az Igénybe vevő lakóhelye, vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes területi Kormányhivatal fogyasztóvédelmi szervezeti egységéhez lehet benyújtani. Elérhetőségeket itt talál: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/ .)
Bírósági eljárás kezdeményezése
 

Illetékesség
 
Szolgáltató  és  Felhasználó/Igénybe vevő  vitás  ügyeiket   békés  úton  próbálják  rendezni. Felhasználó/Igénybe vevő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Miskolci Járásbíróság illetékességét.
 

4. Alapvető rendelkezések
 
Jelen szabályzat által nem szabályozott kérdések
 
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a (jelen ÁSZF-ben ismertetett fogalmak, ismeretek mellett)magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 

Szerzői-jogi védelem
 
A reprostudio.hu weboldalon található grafikai elemek, videók, egyéb megjelenítési elemek szerzői jogvédelem alá tartoznak, azokat a Szolgáltató engedélye nélkül tilos felhasználni, nyomtatni, reprodukálni. A korlátozás nem terjed ki azokra a dokumentumokra, melyeket a Szolgáltató, a Felhasználó, illetve Igénybe vevő számára rendelkezésre bocsájt.
 

Felhasználó és igénybe vevő felelőssége
 
A reprostudio.hu weboldalon lévő szolgáltatás igénybevétele, illetve folyamata feltételezi az Igénybe vevő részéről az alapvető technikai és műszaki korlátok és lehetőségek ismeretét, ezekkel esetlegesen együtt járó hibalehetőségek előfordulásának tudomásul vételét is. A weboldal védett minden általános támadás ellen, viszont az Igénybe vevő kapcsolódó eszközét ( számítógép, laptop, mobiltelefon, tablet stb. ) támadó vírusok, spywarek, ártó szoftverek okozta kárért, az ilyen típusú kárból fakadó esetleges weboldal, illetve vásárlás hibáért a Szolgáltatót nem terheli felelősség, így mindenképpen javasoljuk a következőket:
 
Operációs rendszer frissítése, ugyanis a legfrissebb verziók több biztonsági javítást is tartalmazhatnak.
Vírusírtó és spyware eltávolító, szűrő programok beszerzése, telepítése.
 
A Felhasználó, illetve Igénybe vevő a weboldalt kizárólag saját felelősségére, ismerve a kockázatokat használhatja, a Szolgáltató minden felelősségtől mentes a weboldal felhasználói, igénybe vevői által tanúsított esetlegesen akár negatív magatartással kapcsolatban. A felhasználó a weboldal használata során harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül sem közvetett módon nem sértheti.
 
A Szolgáltató a weboldal technikai elemeit, azok működését, a Felhasználók illetve Igénybe vevő által a weboldal használata során elérhető tartalmakat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, illetve jogosult jogellenes tevékenységek felderítésére is.
 

ÁSZF hatálya
 
Jelen ÁSZF 2018.03.26. napjától, egészen annak módosításáig, visszavonásáig hatályos.
 

Adatkezelés és adatvédelmi nyilvántartás
 
Az adatok kezelésével és tárolásával kapcsolatos, Szolgáltatót terhelő kötelezettségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.
 
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban??????
Jelen ÁSZF több pontjában is hivatkozik az adatvédelemre, ezzel egy általános tájékoztatást adva a Szolgáltató adatkezeléséről. Adatvédelmi szabályzat a jelen ÁSZF mellékletét képezi.
 

5. Megvásárolható termékek, szolgáltatás ismertetése
 
A termék bemutatása általánosan, a termék árazása
 
Nyomdatechnikai úton előállított reprodukciók, melyek választhatóak papír, vagy vászon alapanyagra. Igény esetén további szolgáltatásként vakrámázzuk (léckeret), illetve keretezzük.
Az áruházban feltüntetett árak minden esetben végleges, azaz fogyasztói árak!
A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

A termékek szállítási módja és ideje, fizetés módja

Cégünk futárszolgálattal, külön költség felszámítása nélkül szállítja ki a megrendelt termékeket. A megrendeléseket a visszaigazolástól számított egy héten belül teljesítjük. A rendelés kiszállításának pontos időpontja, telefonos vagy e-mail-es egyeztetés alapján történik. A csomag értékét utánvétellel, a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. Ha a csomagot nem veszi át, akkor azt a szolgálat visszajuttatja hozzánk. A csomagot a futár sértetlenül köteles átadni Önnek, de tételes átadást nem végez. Amennyiben a csomagolás sérült, kérjük, vetessen fel erről jegyzőkönyvet, ellenkező esetben reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 
 

A vásárlás menete
 
A reprostudio.hu  alatt több lépcsőben lehetséges a vásárlás.
1 - képválasztás
2 – méretek, alapanyag és kiegészítő szolgáltatás megadása, az árak megjelenítésével
3 - Megrendelés
Egy főoldalon lévő kategórián belül több alcsoportot talál, melyek a könnyebb eligazodást szolgálják. Egy adott termékre kattintva, a méretek megadása után tudhatja meg a konkrét árat. A megrendelés gomb megnyomása után meg kell adnia az azonosításhoz szükséges adatait. A következő adatok kötelező adatok :
• Név
• E-mail cím
• Telefonszám
• Irányítószám
• Város
• Utca/házszám
A kért szállítási és számlázási adatok megadása után indíthatja el megrendelését. A megadott e-mail címre küldött 'link'-kel igazolhatja vissza rendelése helyességét. Amennyiben a megrendelésével kapcsolatban bármilyen kérdésünk lenne, munkatársunk a megadott telefonszámon megkeresi Önt.
Ha nem tudjuk felvenni a kapcsolatot, akkor a rendelést az egyeztetés létrejöttéig nem küldjük el.
 

Szerződés és annak kötöttsége, visszaigazolás
 
A rendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadóak.
 
Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésekre, azaz amennyiben a szerződés fogyasztó és vállalkozás között jön létre a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya érvényes, illetve a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezései is irányadóak. Fogyasztónak számít az üzleti tevékenysége, szakmája, önálló foglalkozási körén kívül eljáró természetes személy.
 

A visszaigazoló e-mail tartalmazza:
 
Megrendelő Név:
Megrendelő E-mail:
Megrendelő Cím:
Megrendelő Telefon:
Megrendelt kép név:
Megrendelt kép Képméret:
Megrendelt kép Anyag:
Megrendelt kép Vakráma:
Megrendelt kép Szegély:
Megrendelt kép Keret:
Megrendelt kép Ár:
Megjegyzés:

Amennyiben az Igénybe vevő hibás adatot észlel, esetlegesen nem érkezik meg számára a visszaigazoló e-mail, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségek egyikére
 
 
FONTOS FIGYELMEZTETÉS: az ÁSZF felhívja az igénybe vevő figyelmét, hogy körültekintően és időben nézzen szét az e-mail postafiókjában. Amennyiben nem kapja meg az Igénybe vevő a visszaigazoló levelet, akkor tekintse át a SPAM” azaz szemét könyvtárát is, ugyanis némelyik e-mail szolgáltatónál elképzelhető, hogy oda kerül a levél.
 

6. Tájékoztatás a fogyasztók és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozóan
 
6.1 A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a fogyasztók és vállalkozás közötti, távollévők között kötött szerződésekre vonatozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás:
 
A Szolgáltató (vállalkozás) nevét és további adatait az ÁSZF 2. pontja tartalmazza. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló információkat az ÁSZF 8. pontja és egyetlen melléklete tartalmazza. A teljesítés feltételei az ÁSZF 5.  pontjában kerültek összefoglalásra. A panaszkezelés helyszíneit az ÁSZF 2. pontja tartalmazza, rendelkezéseit pedig az adott panaszlehetőségekkel az ÁSZF egésze, azaz adott pontjai tartalmazzák.
 
  
A kellékszavatosságról,  termékszavatosságra az ÁSZF 7. pontja rendelkezik. A Szolgáltató minden munkanapon 08 órától 16 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet az ÁSZF 2. pontjában meghatározott telefonszámon és e-mail címen.
 
6.2 A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti, a fogyasztók és vállalkozás közötti, távollévők között kötött szerződésekre vonatozóan az elállásra vonatkozó szabályok:
 

Elállás joga
 
A  fogyasztó  és  vállalkozás  közötti  szerződések  részletes  szabályairól  szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az igénybe vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat.
 
Az elállási jog gyakorlásának mente szerint a jelen ÁSZF-ben is megadott ügyfélszolgálati elérhetőségeinken írásban az igénybe vevőnek időben jeleznie kell az elállást, visszaváltási igényét, illetve a fogyasztó elállási jogát a jelen ÁSZF mellékletét képező nyilatkozatminta felhasználásával vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal és ezen okirat, nyilatkozat megküldésével gyakorolhatja.
 
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát e rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta e vagy sem. A Szolgáltató köteles e-mailben visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését abban az esetben is, ha írásban került benyújtásra az elállás. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó a foglalás időpontját követő 48 órán belül elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a postai feladás idejét kell figyelembe venni a határidő számításkor. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként kell, hogy postára adja, hiszen csak így bizonyítható hitelt érdemlően a feladás dátuma.
 

Az elállás költségei
 
Az elállást tartalmazó értesítés és termék, a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldöttet nem áll módjában átvenni. Az elállást benyújtásakor a Fogyasztót postaköltségen kívül más költség nem terhelheti.
Ha a Fogyasztó érvényes elállást nyújt be a Szolgáltató felé, legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által kifizetett szolgáltatás költséget. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételét kéri.
 

A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog
 
Nem illeti meg elállási jog:
 
Amennyiben a teljesítés megtörtént, azaz szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó előzetes beleegyezésével kezdte meg, illetve ha a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a teljesítést követően felmondási jogát elveszíti. Jelen ÁSZF elfogadásával a Fogyasztó, illetve Igénybe vevő ezt tudomásul veszi.
Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.
 

Szolgáltató elállása
 
Amennyiben nem tudjuk felvenni a kapcsolatot az Igénybe vevővel mailben, vagy telefonon, akkor a rendelést az egyeztetés létrejöttéig nem küldjük el.

7. Szavatosság és hibás teljesítés
 
Az Igénybe vevő az ÁSZF elfogadásával együttesen elfogadja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (elérhető: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV ) XXIV. Fejezetének Hibás teljesítésre, kellékszavatosságra, termékszavatosságra, jótállásra vonatkozó rendelkezéseit. A következő pontban bemutatott rendelkezésekben a kötelezett a Szolgáltatónak, a jogosult az Igénybe vevőnek felel meg. Az itt lévő rendelkezések értelemszerűen nem mindegyike alkalmazható jelen ÁSZF illetve jegyvásárlási lehetőség keretében. Jelen ÁSZF-el érintett szolgáltatásnak nem tárgya ingó dolog rendelkezésre bocsátása, így az érintett szolgáltatás keretében termékszavatosság iránti igény nem érvényesíthető.
 

Hibás teljesítés általános szabályai a Ptk. szerint:
 
6:157. § [Hibás teljesítés]
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult  a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
 

6:158. § [Hibás teljesítési vélelem]
 
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
 

Kellékszavatosság a Ptk. szerint:
 

6:159. § [Kellékszavatossági jogok]
 
(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
(2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint
a)kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
b)az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
(4) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult  érdekeit kímélve kell elvégezni.
 

6:160. § [Áttérés más kellékszavatossági jogra]
 
A jogosult  a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 

6:161. § [Eltérés a jogosult által megjelölt kellékszavatossági jogtól]
 
A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.
 

6:162. § [A hiba közlése]
 
A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.
 

6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése]
 
A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.
Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el.
Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.
A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
 

6:164. § [A szavatossági jogok érvényesítése kifogásként]
 
A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.
 

6:165. § [Az érvényesített szavatossági igény terjedelme]
 
A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.
Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
 

6:166. § [Költségviselés]
 
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.
Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
 

6:167. § [A kötelezett gazdagodási igénye]
 
Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni.
Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye”
 
Termékszavatosság a Ptk. szerint
 

6:168. § [Termékszavatossági igény]
 
(1) Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
(2) Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
(3) A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a)a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
b)a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
c)a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
(4) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
 

6:169. § [Közlési és igényérvényesítési határidők]
 
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
 
6:170. § [Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén]
 
A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.”
 
Jótállás a Ptk. szerint
 

6:171. § [Jótállás]
 
Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.
 

6:172. § [Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén]
 
A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.
 

6:173. § [A jótállási igény érvényesítése]
 
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”
 
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz egyéb előírásokat, , de jelen ÁSZF-nek, illetve szolgáltatásnak nem tárgya tartós fogyasztási cikk rendelkezésre bocsátása, így ezzel kapcsolatos jótállás iránti igény sem gyakorolható.
 
Kártérítési igény
 

6:174. § [Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén]
 
 A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a hibás teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti.
A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a jogosult akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. A jogosult kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült.”
 
Jogszavatosság a Ptk. szerint
 

6:175. § [Jogszavatosság a jogszerzés akadálya miatt]
 
Ha tulajdonjog, jog vagy követelés visszterhes átruházására irányuló kötelezettség esetén a tulajdonjog, más jog vagy követelés megszerzését harmadik személy joga akadályozza, a jogosult köteles a kötelezettet megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a jogosult elállhat a szerződéstől és kártérítést követelhet.
Ha a kötelezett jóhiszemű volt, a szerződés megkötéséből eredő károkat köteles megtéríteni.
 

6:176. § [Jogszavatosság a jogszerzés korlátozott volta miatt]
 
Ha tulajdonjog, más jog vagy követelés visszterhes átruházására irányuló kötelezettség esetén a tulajdonjog, más jog gyakorlását vagy a követelés megszerzését harmadik személy joga korlátozza vagy értékét csökkenti, a jogosult megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet.
A határidő eredménytelen eltelte után a jogosult a tehermentesítést a kötelezett költségére elvégezheti.
 Ha a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a jogosult a szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet, vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a jogosultat akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a jogosult nem kívánja a dolog tehermentesítését.
Ha a kötelezett jóhiszemű volt, a szerződés megkötéséből eredő károkat köteles megtéríteni.
Nem illetik meg ezek a jogok a jogosultat, ha a szerződés megkötésekor tudta vagy tudnia kellett, hogy korlátozástól mentes tulajdonjogot, jogot vagy követelést nem szerezhet, kivéve, ha a kötelezett a tulajdonjog, más jog vagy követelés korlátozásmentességéért kifejezetten szavatosságot vállalt.”
 
A hibás teljesítés különös szabályai a Ptk. szerint
 

6:177. § [Hibás teljesítés eredmény létrehozására irányuló szerződéseknél]
 
(1) Ha a kötelezett valamely dolog vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására vállal kötelezettséget, a hibás teljesítésre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy
a)a kicserélésen a munkával elérhető eredmény részben vagy egészben való újbóli teljesítését kell érteni; és
b)a kijavítás vagy a szolgáltatás részben vagy egészben való újbóli teljesítése – a jogosult szerződésszerű teljesítéshez fűződő érdekei figyelembevételével – a munkával elérhető eredmény létrehozásának az eredetileg vállalthoz képest eltérő módjával is megvalósulhat; az ebből eredő többletköltségek a kötelezettet terhelik.
(2) A kötelezett mentesül a hibás teljesítés jogkövetkezményei alól, ha a hiba a jogosult által adott
a)anyag alkalmatlanságára vagy hibájára;
b)adat hiányosságára vagy hibájára; vagy
c)utasítás célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére vezethető vissza